Halaman

Sabtu, 16 Maret 2013

Materi Kuliah -- Akhlak Tasawuf
  • Pengertian Akhlak
          Secara Bahasa : Perangai, tabiat, budi pekerti, tingkah laku, sopan santun.
          Secara Istilah : Perilaku yang muncul dari kesadaran diri sendiri dan tidak dibuat-buat.
  • Ciri-ciri Akhlak
            Robbani/Ilahiyah, Universal/Umum, Manusiawi, Seimbang Lahir batin, Realistik
  • Fungsi Akhlak
          Fungsi Umum :
Mengembalikan akhlak Raulullah sebagai acuan akhlak manusia/berperilaku dan berbudi pekerti seperti Rasulullah.
Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.
Jiwa menjadi lebih tenang.
          Fungsi Khusus :
Membersihkan diri dan jiwa dalam berhubungan dengan Allah.
Membersihkan jiwa dari materi dunia.
Menerangi jiwa manusia dari kegelapan.
  • Macam-macam Akhlak
Akhlak Terpuji : Zuhud, Qana'ah, Sabar, Tawakkal, Mujahadah, Ridha, Syukur, Ikhlas.
Akhlak Tercela : Hub Al-dunya, Al-Tham', Itba' al-hawa, al-Ujb, Riya', Takabur, Hasud, Sum'ah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar